Ochrana osobných údajov

Úvod InformácieOchrana osobných údajov

OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Ochrana osobných údajov

 

1.Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

2.Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti napr. Slovenská pošta, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

 

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Prevádzkovateľ je povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

 

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona
- spočíva vo vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú vaše údaje spracovávane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
- právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
- právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
- právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
- právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

 

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:

meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo
V prípade firmy: adresu/sídlo/sídlo firmy/IČO/DIČ


Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy.

Osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve, zaslania potvrdenia objednávky a zaslania sms o stave objednávky.

 

6. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Andrea Verebová - 3D Shop. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

Poskytovateľ služby Atomer.sk, so sídlom All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

 

Použitím vyskakovacieho okna pre komunikáciu a odoslanie správ. Údaje použité vo formuláre spravuje Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681.

 

7. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšíe služby. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Facebook, Google a podobne.

 

8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie sú

 

9. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Pre prípadné odstránenie osobných údajov je možné kontaktovať na emailovej adrese info@3dshop.sk

 


Registrácia účtu a spracovanie údajov v e-shope

Platí pre registráciu účtu na www.3dshop.sk
 

Udeľujete týmto súhlas Andrea Verebová - 3D Shop, so sídlom Konvalinková 1483/4, 078 01  Sečovce, IČO 34 873 431, zapísaná v Číslo živn.registra: 811-6477, okresný úrad Trebišov. (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

        meno a priezvisko
        emailovú adresu
        telefónne číslo
        fakturačnú adresu
        dodaciu adresu
        históriu objednávok

    Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
        zriadenie a administrácia užívateľského účtu
        ponúknutie pohodlnejšieho nákupu.

    Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom:
        zriadenie a administrácia užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním užívateľského účtu, čiže pri každom prihlásení sa do užívateľského účtu.

    Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
        Poskytovateľ služby Atomer.sk, prevádzkovanej spoločnosťou All4Net s.r.o.,Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
        Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

    Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

    Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu, emailu na info@3dshop.sk so žiadosťou o odstránenie.

    Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
        Vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov.


Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja a spracovaním osobných údajov a že s nimi súhlasí.

Copyright 2015 - 2022 © drevené dekorácie a písmená, zápichy na torty, svadobné dekorácie, vinylové hodiny