Úvod Informácie Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Spoločnoť: Andrea Verebová - 3D Shop, so sídlom Konvalinková 1483/4, 078 01 Sečovce, IČO: 34 873 431, zapísaná v Číslo živn.registra: 811-6477, okresný úrad Trebišov (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

meno, priezvisko
e-mailovú adresu
telefónne číslo
adresu/sídlo

/sídlo firmy/IČO/DIČ

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Andrea Verebová - 3D Shop. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
Poskytovateľ služby Atomer.sk, so sídlom All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava


Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@3dshop.sk

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.


 

Registrácia účtu a spracovanie údajov v e-shope

Platí pre registráciu účtu na www.3dshop.sk
 

Udeľujete týmto súhlas Andrea Verebová - 3D Shop, so sídlom Konvalinková 1483/4, 078 01  Sečovce, IČO 34 873 431, zapísaná v Číslo živn.registra: 811-6477, okresný úrad Trebišov. (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

        meno a priezvisko
        emailovú adresu
        telefónne číslo
        fakturačnú adresu
        dodaciu adresu
        históriu objednávok

    Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
        zriadenie a administrácia užívateľského účtu
        ponúknutie pohodlnejšieho nákupu.

    Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom:
        zriadenie a administrácia užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním užívateľského účtu, čiže pri každom prihlásení sa do užívateľského účtu.

    Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
        Poskytovateľ služby Atomer.sk, prevádzkovanej spoločnosťou All4Net s.r.o.,Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
        Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

    Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

    Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu, emailu na info@3dshop.sk so žiadosťou o odstránenie.

    Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
        Vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami spracovania osobných údajov a že s nimi súhlasí.


Tieto podmienky sú platní od 24.05.2018

Copyright 2015 - 2019 © drevené dekorácie a písmená, zápichy na torty, svadobné dekorácie, vinylové hodiny