Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky


 

Predávajúcim sa v zmysle nákupných podmienok označuje firma


Andrea Verebová 3D Shop,

Konvalinková 1483/4,

078 01  Sečovce,

IČO: 34 873 431, DIČ: 102 6610 211. Nie som platcom DPH


email: info@3dshop.sk, mob. 0902 090 740

 

Zapísaný v živnostnenskom registri Trebišov, č. živnostnenského registra 811-6477

  

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia 
Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vratná č. 3, 043 79 Košice 
tel. 055/729 07 05, fax. 055/622 46 95


 

 


OBJEDNÁVKA 


Kupujúci prostredníctvom internetovej stránky vyplní elektronický objednávací formulár, kde kupujúci má povinnosť vyplniť všetky povinné údaje pre záväznú objednávku.


Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Objednávka odoslaná prostredníctvom internetovej stránky www.3dshop.sk  je považovaná za záväznú ak zákazník e-mailom, alebo telefonicky objednávku nezruší do 24 hodín od objednania. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom ktory prijíma.Platba pri voľbe PREVODOM NA ÚČET. S výrobou začnem až po úhrade zálohy, alebo celej sumy. Sumu je potrebné uhradiť do 7 dní.


Od nových zákazníkov pri výrobe na objednávku žiadam platbu predom. (napr.

s menom, nápisom, dátumom, vlastným vzorom...)

 

Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou   podmienkou úplného zaplatenia kúpnej ceny spolu s nákladmi predávajúceho spojených s  predajom, ktoré znáša kupujúci.
Vyplnením objednávkového formulára či odoslaním záväznej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.


Kúpna cena tovaru sa mení pri špeciálnych požiadavkách zákazníka.

 

Skladom mám iba materiál na výrobu. Tovar ponúkaný na stránke niekedy dokážem vyrobiť rychlejšie. Do poznámky pri objednávke napíšte, kedy tovar potrebujete. Súrne objednávky budú vybavené v čo najkratšom termíne. Ak to bude možné.

 

Zálohové platby predom beriem z dôvodu výroby na objednávku a nepreberania tovaru na dobierku.

 

V prípade úmyselného neprevzatia dobierky pri tovare na objednávku bez upozornenia predajcu o zrušení objednávky e-mailom, alebo telefonicky je zákazník povinný uhradiť dvojité náklady na poštovné k Vám a späť a kúpnu cenu tovaru.

 

 

 

STORNO OBJEDNÁVKY - KUPUJÚCI

 


 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín pred jej záväzným potvrdením predávajúcim, kým predávajúci nezačne s výrobou.
 Po záväznom potvrdení objednávky  iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.
 Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné vyrobiť na želanie zákazníka. V prípade, že už došlo k vynaloženiu  preukázateľných nákladov. Výška storno poplatkov môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

 

 

STORNO OBJEDNÁVKY - PREDAJCA


 

  Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku ak,

 

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný,

  neodpovedá na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho atď...)

 

- v minulosti neprebratý tovar

 

 - materiál na výrobu nie je skladom.

   Ak táto situácia nastane predajca bude okamžite kontaktovať kupujúceho

   ohľadom vzájomnej dohody.


 

 

OBČIANSKY ZÁKONNÍK

-------------------------------------------

 

Zákon č.102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník účinný od 30.01.2019


Osobitné ustanovenia o zhotovení veci na zákazku

    

§ 644   

Ak ide o zhotovenie veci na zákazku, vznikne objednávateľovi právo, aby mu zhotoviteľ podľa jeho objednávky vec zhotovil, a povinnosť zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie veci.


 

§ 612


Na spotrebiteľskú kúpnu zmluvu okrem ustanovení § 52 až 54 sa vzťahujú aj všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve a ustanovenia § 613 až 627.

   
§ 623
   
1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady,
ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

OBCHODNÝ ZÁKONNÍK O OCHRANE SPOTREBITEĽA

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zákon č.250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone.

 

Tento zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky, alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území Slovenskej republiky.

 

Kupujúci pri elektronickom obchode je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania.

 

Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, alebo povolania

Andrea Verebová 3D Shop, Konvalinková 1483/4, Sečovce, IČO: 34 873 431,

DIČ: 102 6610 211 nie som platcom DPH.


 §10a


1. Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára
na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku,
 ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku alebo služby,
spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť


a) hlavné vlastnosti výrobku alebo charakter služby v rozsahu primeranom výrobku alebo službe,


b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho,


c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,


d) predajnú cenu výrobku alebo služby alebo, ak vzhľadom na povahu výrobku alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady a poplatky,


e) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať výrobok alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,k) informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom§ 18


1) Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom

spotrebiteľovi.


2) Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie.


4) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu


5) Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie8) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie


9) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 
 

PODMIENKY DODANIATovar zvyčajne expedujem do 5 -7 pracovných dní od vytvorenia objednávky ak mám materiál na výrobu skladom. Ak nemám materiál na výrobu skladom tak do 10-14 pracovných dní. Uvedená doba doručenia je vrátene doby doručenia prepravcom.

 

Spolu s tovarom zasielam v balíku aj faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.


V prípade ak materiál na výrobu Vašej objednávky nemám skladom, budem Vás informovať o možnom dodaní tovaru po vzájomnej dohode.


Ak zákazník potrebuje tovar súrne treba sa informovať.Spôsoby dopravy a platby:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Kuriér na adresu
Preprava kuriérom na adresu  - 5.50 €


Slovenská pošta 1.trieda

Balik uložený na pošte  - 3.70


 

Celková suma predom zaplatená na bankový účet.


Príplatok za dobierku 1 .

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

Poštovné ZADARMO pri objednávke tovaru nad 50


-----------------------------------------------------------------------------

 


Spôsob platby:

Platba prevodom vopred na účet v Slovenskej  sporiteľni

IBAN: SK9309000000005113657618

Kód banky: 0900 -  Slovenská sporitelňa


 

 

NEDORUČENÉ ZÁSIELKY 

Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez môjho zavinenia (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením, alebo úmyselne neprevzal, a pod.) odošlem zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou.
Odpoveď na túto výzvu očakávam v termíne 5 dní od odoslania správy.
Ak ma  zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, pripočítam k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné ako pri prvom odoslaní.
 Opätovné odoslanie nedoručenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred.


Pokiaľ zákazník na výzvu v navrhnutom termíne neodpovie a ak ide o tovar, ktorý bol zhotovený na jeho požiadanie musí nám uhradiť náklady, ktoré sme vynaložili na jeho výrobu.


 V tomto prípade bude ďalší nákup zákazníka  možný len po zaplatení tovaru vopred (bankovým prevodom). 
ZÁRUKY A REKLAMÁCIE


Reklamačný formulár dostupný TU


 

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru.Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia zásielky od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci len vtedy, ak neboli spôsobené kupujúcim. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu tento tovar skontrolovať, v prípade poškodenia tovaru pri preprave tovar neprebrať.
Prípadné chyby v objednávke, ako napr. iný tovar, meno, nápis, farba ... je nutné nahlásiť čo najskôr mailom na info@3dshop.sk V tomto prípade Vám zašlem novú zásielku na moje náklady.

 

Na prevzaté poškodené zásielky reklamácie neprijímam.


Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovať  je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho. 

 

Reklamovať môžete ak chýba napr. nejaká časť objednávky, písmenko, zápich, alebo chybný tovar. atď. Predávajúci túto chybu bezodkladne napraví. Kupujúci nemá právo žiadať výmenu tovaru za iný, ak je tovar, ktorý predtým objednal bol zhotovený podľa jeho vlastných požiadaviek. (Náhla zmena nápisu, mena, rozmeru...atď) Na tejto stránke tovar zhotovujem podľa požiadaviek zákazníka.

 

V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu do 3 pracovných dní:
Andrea Verebová - 3D Shop, Konvalinková 1483/4, 078 01 Sečovce.

Po obdržaní tovaru, písomnej reklamácie, alebo nahlásením reklamácie inou formou napr. telefonicky, e-mailom a kópiou faktúry je predávajúci povinný do 3 dní najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.


Oprávnená reklámácia bude vybavená na moje náklady bez odkladu čo najskôr.


 

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť formulár Odstúpenia od kúpnej zmluvy dostupný TUSpotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa


a) prevzatia tovaru - tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď  spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa u predávajúceho v papierovej (listinnej) podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči mailom.


 Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu odovzdal predávajúci.

 

Tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe.

Tovar musí byť v stave, v akom bol kupujúcemu doručený.

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátim platbu, ktorú ste uhradili pri uzavretí zmluvy.

Kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. 

Platba za zakúpený tovar Vám bude vrátená až po doručení vráteného tovaru.

Platba Vám bude vrátená do 14 dní odo dňa doručeného Vášho oznámenia odstúpenia od zmluvy.

 

Tovar mi zašlite poštou späť Andrea Verebová - 3D Shop, Konvalinková 1483/4, 078 01 Sečovce

Tovar, ktorý bude doručený dobierkou na moju  adresu nebude vyzdvihnutý.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ, iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.


 

Upozornenie: S ohľadom na ust. § 7 ods. 6 c) zákona č. 102/2014 Z.z. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, alebo vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa.(napr. vlastný nápis, meno, dátum, rozmer, farba a iné požiadavky zákazníka) V mojom e-shope je možné si zakúpiť tovar v ktorom si spotrebitelia vyberajú vlastný text, vzor, meno, dátum, s venovaním a iné požiadavky zákazníka. Podľa tohto zákona spotrebiteľom pri tomto tovare nemá právo odstúpiť od zmluvy. 
V prípade neprevzatia dobierky s takýmto tovarom, je zákazník povinný uhradiť dvojité náklady na poštovné k Vám a späť a kúpnu cenu tovaru.

 

 OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA


Ochrana osobných údajov

 

1.Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

2.Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti napr. Slovenská pošta, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

 

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Prevádzkovateľ je povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

 

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona
- spočíva vo vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú vaše údaje spracovávané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
- právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
- právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
- právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
- právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

 

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:

meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo
V prípade firmy: adresu/sídlo/sídlo firmy/IČO/DIČ


Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. Osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve, zaslania potvrdenia objednávky a zaslania sms o stave objednávky.

 

6. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Andrea Verebová - 3D Shop. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

Poskytovateľ služby Atomer.sk, so sídlom All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

 

Použitím vyskakovacieho okna pre komunikáciu a odoslanie správ. Údaje použité vo formuláre spravuje Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681.

 

7. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšíe služby. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Facebook, Google a podobne.

 

8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača.

 

9. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Pre prípadné odstránenie osobných údajov je možné kontaktovať na emailovej adrese info@3dshop.skNA ZÁVER


 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja a spracovaním osobných údajov a prijíma ich.


 

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.


Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou. Ak predávajúci túto žiadosť odmietne vybaviť do 30 dní spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov.  

 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk),

ktorá vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona podľa osobitného predpisu.

 
 

Copyright 2015 - 2024 © drevené dekorácie a písmená, zápichy na torty, svadobné dekorácie, vinylové hodiny